Access Keys:

 
 
Gaelscoil Bharra Ascal an Fhasaigh, Dublin

Gniomhachtaí Activities

 
 
 

Club Bricfeasta/ Breakfast Club;

Bíonn Club Bricfeasta ar siúl gach maidin , ag tosnu ag 07.45 agus e dírithe do phaisti sna ranganna shóisireach. Coinnigh súil ar an suiomh fa choinne eolas.                                                                    There is a school Breakfast club, which runs every morning from 07.45 and priority is given to children from Junior Classes. Keep an eye out for notifications.

Club Obair Bhaile /Homework Club-                                                                                                                   BíonnClub Obair Bhaile ar siúl ón Luan go Déardaoin taréis ám scoile. School Homework Clubs are run after school, Monday to Thursdays. Keep an eye out for notices.

Club Ealain/Art Club;-                     

RANGANNA GAEILGE- Irish Classes.

A)- Bunrang/ Beginners-

Bíonn bunrang ar siúl sa scoil gach seachtain’ . Cosnaíonn se 3 Euro.

A beginners’ Class operates every week and is only 3 Euro

B)- Meanrang/ Intermediate –

Ta an bunrang dírithe ar tuismitheoirí agus an phobal ata ag iarraidh feabhas a chur a gcuid gaeilge.

The Intermediate Class is geared towards those who wish to improve their Irish.

It only costs 3 Euro per week and is open to all.

Students graduate with asilver fáinne every June.

C)- DIANCHÚRSA/ Intensive Course-

Bíonn Dianchúrsa sa scoil uair  sa bhliain agus ta se oscailte do gach duine.

Intensive Course are run once a year and are very cheap and accessible to all.

2is fearr Gaeilge briste ná Bearla cliste”.

SPORT

IOMAINT/CAMÓGAÍOCHT/ Hurling /Camogie-

Tá an bheim ar chursai iomana sa scoil agus bíonn cluichí ar siúl beagnach gach la ag am lóin agus traenail I ndiaidh am scoile. Tá ceangailt láidir le CLg Naomh Fionnbarra agus ta an chuid de na daltaí ag imirt leo.

There is a strong emphasis on hurling and camogie in Gaelscoil Bharra- there are matches most days at lunchtime and training beforeand after school.

Tá go leor duaiseanna buaite ag an scoil agus inríonn roinnt d’ar iarr dhaltaí don chondae.

The school has achieved great success in hurling and camogie and some of our ex pupils have played for the county.

PEIL/Football-

Tá 3 fhoireann peile sa scoil agus cuidíonn cóiste ón club leis na múinteoirí.

Imríonn 70% de na buachaillí agus 25% de na cailíní le Naomh Fionnbarra .

With assistance from the Naomh Fionnbarra GAA coach the school enters three teams in competition each year.

70% of the boys and 25% of the girls play for Naomh Fionnbarra GAA teams.

SNAMH/Swimming-

Cuirtear beim ar an snamh sa scoil agus bíonn ranganna do na paistí ar bhóthar na hUaimhe gach Mairt. Bíonn gach paiste ábalta snámh nuair a fhagann siad an scoil.

Every child receives 9 swimming lessons each year in The Deaf Village on the Navan Rd every year and practically all children are competent swimmers when they leave.

Nil Aon Plainéad B- School Book;-                                                                                                                Chuir an scoil a ceathrú leabhar i gcló i 2020. Tá se dírithe ar chursaí Dúlra agus Téamh Domhanda.                 The children produced their 4th book in Summer 2020. 'Nil Aon Plainéad B' is based on Nature and the climate emergency.

FICHEALL/ Chess-

Ta suim mhór ag na páisti sa bhficheall ar scoil agus bíoinn ranganna gach Máirt I ndiaidh am scoile. Bíonn foireann ón scoil in iomaíocht I gcomórtaisi gach bhliain agus tá taridisiún láidir anseo.

The school has a tradition in Chess and enter teams in competition every year, reaching All Ireland Finals on occasion.

There is an outdoor chess board in the school and classes take place every Tuesday after school at subsidised cost.

CEOL/ MUSIC-

FEADÓG/ Tin whistle-

Tagann múinteoir fheadóig chuig an scoil gach seachtain agus in eineacht le seo, múintear gach paiste o Rang 3- Rang 6 sa rang.

All children from Rang 3 to Rang 6 are taught during class time.

DAMHSA/ Dance-

Bíonn ranganna Damhsa gach Aoine ar scoil agus bíonn Ranganna Sean Nos ar siúl gach Aoine taréis am scoile. Marai teaches Irish dancing on Fridays and there is an optional Sean nós clas after school on Fridays.

Fidil agus Bosca Ceoil/Other Instruments-                                                                                                 Bíonn ranganna Bosca ceoil agus fidil ar siúl le roinnt páisti i ndiaidh ám scoile. Accordion and fiddle classes are taught after school to a number of children from senior classes after school.

DRAMAÍOCHT/ Drama-

Tá Dramaíocht ar siúl sa scoil ón tús.

Deánann gach rang Dramaíocht gach Nollag agus glacann Rang 1, Rang 2 & Rang 6 páirt I gcomórtas Scoil Dramaíochta & Coirm.

Tá go loer duaiseanna buaite ag an scoil sa dhramaíocht agus cuidíonn se go mór leis an fein-muinín.

Drama has featured strongly in the school since it’s founding- every class performs a Christmas play and Rang 1, Rang 2 and Rang 6 enter the Scoil Dramaíochta and Coirm Competions every year.

The school has won a considerable number of Drama awards and we believe Drama

Helps with the children’s self confidence.

Ó CHABRACH GO ARAINN- From Cabra to the Aran Islands

A)- Inis Oírr-Ó 2003 téann Rang 5 ón scoil go dtí Inis Oírr ar feadh seachtain.

Freastalaíonn siad ar scoil ansin agus fanann siad leis na daoine áitiúil-

Is deis iontach é feabhas a chur ar a chuid Gaeilge agus neamhspléachas a fhoghlaim.

Children from Rang 5 have visited Inis Oírr on the Aran Islands for a week very year since 2003, where they attend classes and live with the locals.

It is a wonderful opportunity to improve their Irish and learn some independence.

B)-  Meánscoil ar n ahoileáin-

Tá ceangailt laidir idir na hoileáin agus Gaelscoil Bharra agus tá ochtar iarr dhaltaí ina gconaí ansin ag freastal ar an mheánscoil agus iad ar scoláireacht.

There is a strong link between Gaelscoil Bharra and the Aran islands and there a number of past pupils attending secondary school on Inis Meán, where they are on scholarships!

AN BRAT GLAS/ The Green Flag-

Bronnadh an 5ú bhrat glas ar an scoil I 2019 I ndiadh an obair iontach a rinne na páistí faoi stiúr An Fear Glas Brian óg.

Thóg pobal na háite gairdín álainn taobh thiar den scoil I ndiaidh bás tubaisteach Padraig Mac Ghiolla Bhearraigh I 2007; ta athchursail ar siul sa scoil le fada, pratai ag fás agus go leor eile.

The school was awarded the Green Flag after a huge amount of work by the children and staff including; the beautiful garden created behind the school dedicated to the late Pádraig MacGhiolla Bhearraigh , potato plot, recycling , litter patrol etc.

The school now in 2021 has five green flags and is now in the process of working towards a sixth green flag. Bíonn an Coisde ag obair go dian agus beidh go leor ar siúl acu I 2021.

 Griangrafadóireacht/ Photography-

Ta griangrafadóir lán aimsire ag obair linn le deich

mbliain anuas agus bhí taispeántas iontach aici le déanaí . The school has been working

on  innovative projects with professional photographer Mandy O’ Neill for the last ten

years and Mandy’s work is showcased in throughout the school..

Ta neart griangrafanna álainn ag leiriu stair na scoile ó 1996.

Tá cuid daoibh anseo.

There is a wealth of wonderful photography portraying the history and life of the school since it’s founding.

Cumann Ríomhairi

Thosaigh Múinteoir Aodh Cummann Ríomhairi I 2013 agus beidh fas agus forbairt ar seo amach anseo. Muinteoir Amanda and Aodh’s Computer Club, continues to grow from strength to strength and is ahead of the curve in developing future technology entrepreneurs of the future.

Club Ealaín/Art Club-

Faoi stiúr Múinteoir Meabh, ta Club ealain ar scoil ag dul ó neart go neart. Muinteoir Meabh's Art Club has gone from strength to strength and has a host of Da Vinci's and Van Goghs working there!

Halla-

Tá an halla scoile in úsáid ag go leor grupai phobail sa tráthnona , ina measc grupaí rince, spoirt agsu go leor eile.The school places an importance on working with community groups and the school hall is rented out at very cpmpetitive rates to groups such as Irish dancing, sports clubs, community groups etc.

Ó Ghlúin go Glúin-

Tá nasc láidir idir an scoil agus grupai phobail mar ghrupai staire, sean daoine& rl agus tá go leor tionscnaimh déanat againn thar na blinat agus muid an bhrodúil as. 

There is a strong link between the school and community groups such as Cabra Mens Shed, Cabra History Collective, Cabra CDP, Naomh Fionnbarra GAA etc and we have worked on many projects togther including developing garden allottments on the canal, making furniture, producing books tec. It is something we are very proud of. Cabrach Abú!