Ár Scoil - Our school
Obair na bPaistí
Tuismitheoirí
Polasaithe Policies
Croí Chabrach
Nascanna Links
Idirghníomhach Interactive
Gníomhachtaí Activities
tá tú anseo :
POLASAÍ IONTRALA  

Polasaí Measúnú 2015
GaelscoilBharra Polasaí Frith Bhulaíochta 2014.
GaelscoilBharra Anti Bullying Policy 2014

A.POLAISTE IONTRALA:  2013 Polasite Iontrala (pdf document - file size 73k)

B.TINREAMH:    2013-14 Tinreamh(pdf document- file size 57k)

C. CAOMHNU PAISTI : 2013-14 Caomhnu Paisti (pdf document- file size 24k)

D. PLEAN SCOIL GINEARALTA:
Plean Scoil Ginearlta (pdf documet-file size 227K- )

Gaelscoil Bharra-Cód Smacht

PAISTÍ

“Mol an Óige agus tiocfaidh sí”

S’é teagmháil agus comhoibriú idir an foireann agus na tuismitheoirí an slí is fearr chun smacht ceart a bheith againn sa scoil.

*Caithfear pionós a chur ar pháistí a bhriseann na rialacha ar mhaithe leo féin, ar mhaithe leis na páistí eile agus ar son leasa na scoile.

*S’é an cuspóir ná go dtiocfaidh feabhas orthu, go dtuigfidh na daltaí nach nglacfar ach le h-ard chaighdeán iompair.

*S’é dualgas ata ar oidí na scoile ná Oideachas a chur ar na páistí, féin –mhuinín agus meas a bheith acu orthu féin, ar a gcairde agus ar na múinteoirí scoile.

*Ní ghlacfaidh an scoil le droch-iompar sa rang nó sa chlós agus ní bheidh aon áit do bhulaíocht sa scoil.

*Ní ghlacfar le iompar stailceach, leabhar & rl a chaitheamh, diúltiú ar aon obair a dhéanamh, caint agus cogarnáil, aisfhreagraí a thabhairt, ionsaíocht ar aon pháistí eile, troid le daoine eile, caitheamh seile, eascainí , paistí nach mbacann leis an obair bhaile, a thagann ar scoil déanach go minic gan leithscéal nó páistí a thagann ar scoil go minic gan culaith scoile orthu, gan leithscéal fonta acu.

 

PIONÓS-

Mion dhroch-iompar

 

Ám Súgradh;-

Níl cead ag aon paiste bheith istigh sa rang/halla/oifig ag ám lóin ach amháin má tá sé/sí tinn nó ina dhainséar do pháistí eile.

 

Béarla-

Má labhraíonn páistí Béarla ag ám sos/lóin, tá cead ag an múinteoir é/í a chur sa ‘Bosca Bearla’ ar feadh 5 bomaite, iad a chur ón phairc iomána nó nóta a chur abhaile.

 

Poncúlacht;-

Má tá páiste ar scoil I ndiaidh 9.10 caithfidh sé/sí a ainm a shíniú sa leabhar poncúlachta.

 

Mí-Iompar Tromchúiseach;-

1- Má cheapann an Príomhoide go bhfuil gá leis beidh ar na tuismitheoiri teacht chuig an scoil.

2- Muna thagann feabhas ar an scéal beidh ar na tuismitheoirí teacht chuig an scoilagus bualadh leis an Príomhoide agus Cathaoirleach .

3- Ma ta an Príomhoide ag iarraidh páiste a chur ar fionraí caithfidh se tacaíocht a fhail ón Bhord Bhainistíochta, ag cloí le Riail 130 ón Roinn Oideachais.

Ma tá an Bord sásta an bóthar seo a ghlacadh;-

 

Mí-Iompar An Thromchúiseach;-

1)- I gcasann airithe ma bhíonn paiste cionntach I mi iompar an tromchúiseach ar ócáid amhain m.sh muinteoir a bhualadh, ag cloí le Riail 130 ón Roinn Oideachais, féadfaidh an Príomhoide a thabhairt le fios don Chathaoirleach agus iarraidh air/uirthi fionraíocht a cheadú ar an bpointe go dtí go labharfar leis na tuismitheoirí.

2- Tabharfar a leithéid d’eolas do na tuismitheoiri, I bhfoirm litreach agus iarrfar orthu bualadh leis an Príomhoide & Cathaoirleach sa scoil chun an fadhb a phle.

3-Táthar ag súil nach gá riamh páiste a dhíbirt ón scoil.

Dá dtiocfadh an lá sin beidh cead an Phatrún riachtanach chuige agus chaithfí deimhin a dhéanamh de go nglacfar an páiste I scoil oiriúnach eile.

 

Tá an cód seo bunaithe ar Riail 130 do Scoileanna Náisiúnta , Circular 20/90,20/93, 20/94, Appendix 17.1

GAELSCOIL BHARRA- SCHOOL DISCIPLINE CODE

“mol an óige agus tiocfaidh sí”

*Solution- Co- Operation and communication between parents and teachers is the best policy.

Through working together we can keep abreast of all discipline matters.

*The children in Gaelscoil Bharra are very well behaved and we have received comments on numerous occasions from visitors on the excellent behaviour of the children and the positive atmosphere in the school.

*It is the duty of the staff to re-inforce positive behaviour at all times , boost self esteem and encourage self respect among the children and respect for their fellow pupils , teachers, staff members and parents.

*Children who break school rules and/or misbehave will be punished for their own benefit, for the benefit and protection of the other pupils and for the benefit of the school. We expect a high standard of behaviour at all times.

*We will not accept bullying, threats, horseplay in the yard, refusal to work, continous talking/shouting in class, cheek, assaults on other pupils, bad language, throwing of objects, spitting, fighting, failure to do homework, lack of punctuality, failure to wear uniform on a regular basis, refusal to speak as Gaeilge…

 

Penalties-

Minor Misbehaviour -

The teacher will deal with minor misbehaviour in the class.

He/She may record misbehaviour in a notebook if he/she sees fit.

S/he will adress discipline problems in the following manner;-

 

Ám Sos/Ám Lóin;-

Children are not permitted to be in the classroom/hall/oifig during am lóin/sos unless they are sick/ injured.

 

Béarla;-

Children are not permitted to speak ‘as Béarla’ in the yard. Múinteoiri may tell

a child to stand in the ‘Bosca Béarla’ for 5/10 minutes / leave the pitch/ send home a note if a child, particularly the older students, if they refuse to speak as Gaeilge.

 

Serious Misbehaviour-

If the Principal deems it necessary, the parents will be brought into the school.

He/the class teacher will keep records of individual pupils if necessary.

If the Principal deems it necessary the child will not be allowed to particapate in extra curricular activities.

If the child interferes with the work of the teacher/ other pupils, the Principal will remove that child from the class until such time as the child is ready to return.

If the child’s offence is serious the parent may have to bring the child home for the remainder of the day.

2- If the situation does not improve the parents will have to come to the school

And meet the Principal and Chairperson together.

3- If the Principal/Staff want to suspend a child as a result of ongoing serious misbehaviour he/she must;-

Receive backing from the Board of Management , in accordance with Rule 130 of the Education Act. If the Board are prepared to suspend a child;-

a)- The parents must be informed immediately

b)- At the end of the period of suspension the child will promise to behave in the future and the aprents will guarantee this.

 

Very Serious Misbehaviour-

If the need arises, permission must be sought from the patron .

This Discipline Code has been formulated and updated in accordancxe with Rule 130 of The Education Act, Circular 20/90, 20/93, 20/94, Appendix 17.1, updated Jan 2010.

CÓD Smacht Tuismitheoirí- Parental Code of Conduct 2010

De réir Rialacha an Roinn Oideachais- in accordance with Department of Education Guidelines/Circulars

 

Teagmhail le múinteoirí-

 

Ní ghlacfaidh an scoil le tuismitheoirí ag iarraidh caint faoi cúrsaí lasmuigh den rang /oifig, daoine ag scairteadh ar an foireann, maslú ar an foireann, bagairt nó ionsaí d’aon shaghas.

Leanfaidh an scoil treoracha an Roinn Oideachais DES Circular 40/97 sa chás seo..

 

Gearain-

GAELSCOIL BHARRA- Parental Code of Conduct

In accordance with Department of Education guidelines.

*Communication and co-operation has been the hallmark of this school and this is the basis of our school Discipline.

 *Parents of Gaelscoil Bharra have been very supportive of our staff and there has been co-operation on many matters including, fundraising, extra- curricular activities etc.

 *Parents will endeavour to use what Irish they have when in the school.

*Parents may not smoke or bring dogs into the school yard.

*Parents may not interfere with/reprimand other pupils in the school.

 

Contact with teachers;-

Re. classroom/yard issues;-

Parents must make an appointment to meet a class teacher .

These meetings must take place at 2.30pm except in emergencies.

Parents may not interrupt the class during school time or enter the Staff Room without permission.

The school will not accept ;- discussion of classroom/yard issues in the yard, outside the classroom/office, shouting or cursing at staff members, threats or insults of any kind.

Such unfortunate incidents will be dealt with according to Department of Education Circular 40/97.

 

Complaints Procedure;-

Complaints re. behaviour/curriculum/classroom/yard issues should be addressed to the class teacher and /or the Principal.

Discipline matters will be dealt with according to the School Discipline Code.

Failing this parents must take complaints to the Chairperson in written form .

Complaints re. classroom/curriculum issues should not be taken to individual Board members, but addressed to the Chairperson.

Such complaints will be addressed according to Department/INTO/CPSMA procedure, circular 7/85,24/91.

 Queries re. Fundraising, policies etc can be addressed to the Parents’ Representatives on the Board of Management.

 

Gaelscoil BharraPolasaí Obair Bhaile

 

Gael Scoil Bharra , Ascal an Fhasaigh, Cabrach, Baile Atha Cliath 7. Teil- 01 8684827
Nearly a dozen pit crew guys go onto the track during the race to pick up debris and secure the replica watches sale to an attachment from a crane which lifts the crashed vehicle out of the race. You can see the visual representation of what I mean in the photos above. It probably not remarkable to a lot of enthusiasts who attend a lot of races, but seeing the replica watches up close in person was pretty wild. It certainly a very cool watch and considering the rolex replica uk figure price and limited edition run, it one that is most appropriate. It features a translucent nylon surround that even has the 2017 fake rolex sale molded into it. The antique brass animation ring complements the rolex replica well because the dial has elements that give it a raw industrial look. Under hardened anti reflective mineral glass, the partially swiss replica watches metallic dial also has prominent.
baile / polasaithe policies